Koroner Arterler Normal Olan Hastalarda Metabolik Sendromun Aortik Distensibilite Üzerine Etkisi | The Effects of Metabolic Syndrome on Aortic Distensibility in Patients with Angiographically Normal Coronary Arteries [Sakaryamj]
Sakaryamj. 2013; 3(4): 195-200 | DOI: 10.5505/sakaryamj.2013.69672  

Koroner Arterler Normal Olan Hastalarda Metabolik Sendromun Aortik Distensibilite Üzerine Etkisi

Ali Emül1, Kemal Karaağaç4, Zeynel Abidin Yetgin3, Hakan Uçar5, İbrahim Baran2, Ali Aydınlar2
1Kars Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü
3Bolvadin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
4Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
5Bursa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Amaç: Bu çalışmada, metabolik sendrom tanısı alan ve anjiyografik olarak koroner arterleri normal saptanan hastalarda metabolik sendromun invazif olarak ölçülmüş aort sertlik parametrelerine olan etkilerini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya metabolik sendrom tanısı konan 30 hasta ve kontrol grubu olarak metabolik sendrom tanısı bulunmayan 20 hasta alındı. Hemodinamik ölçümler hasta yatar pozisyonda kardiyak kateterizasyon yapımı esnasında değerlendirildi. Aort sistolik ve diyastolik çapları ölçüldü ve aort sertliğinin göstergeleri olan aort gerilimi ve esneyebilirliği hesaplandı.
Bulgular: Metabolik sendrom grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında beklendiği üzere sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız basıncı, bel çevresi, trigliserid düzeyi, açlık kan şekeri değerleri daha yüksek, HDL-kolesterol düzeyleri düşük bulundu. Metabolik sendrom grubunda aort gerilimi istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek saptandı(p=0.181). Aort esneyebiliriği ise istatistiksel olarak anlamlı olarak daha düşük idi(p<0.001). Aort esneyebilirliğinin bel çevresi, açlık kan şekeri, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve nabız basıncı ile anlamlı olarak ilişkili olduğu görüldü. Aort esneyebilirliğinin bağımsız değişken seçildiği çok değişkenli regresyon analizinde sistolik kan basıncı ve açlık kan şekeri ile aortun esneyebilirliği arasında bağımsız ilişki saptandı.
Sonuç: Metabolik sendromlu hastalarda arteryel sertlik parametreleri değerlendirilir. Risk faktörlerine yönelik tedavi yapılarak kardiyovasküler hastalıklar ve mortalitede azalma sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, aortik fonksiyon, arteryel sertlik


The Effects of Metabolic Syndrome on Aortic Distensibility in Patients with Angiographically Normal Coronary Arteries

Ali Emül1, Kemal Karaağaç4, Zeynel Abidin Yetgin3, Hakan Uçar5, İbrahim Baran2, Ali Aydınlar2
1Kars State Of Hospital, Department Of Cardiology
2Uludag medical faculty, Department of Cardiology
3Bolvadin State of hospital, Department of Cardiology
4Bursa Postgraduate Hospital, Department Of Cardiology
5Bursa State of hospital, Department of Cardiology

Objective: In this study we aimed to investigate the parameters of aortic stiffness that were measured angiographically and the factors that effect these parameters in patients diagnosed as having metabolic syndrome and whose coronary arteries were normal angiographically.
Materials and Methods: Thirty patients with metabolic syndrome and twenty patients without metabolic syndrome were included. Hemodynamic measurements were made during cardiac catheterization while the patients were in supine position. The systolic and diastolic diameters of aorta and parameters associated with aortic stiffness aortic strain and distensibility were measured.
Results: When compared with the control group the systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure, waist circumference, triglyceride and fasting plasma glucose levels were higher and HDL cholesterol level was lower in the metabolic syndrome group. Aortic strain was higher in the metabolic syndrome group but the statistical relation was non-significant (p=0,181). Moreover the distensibility was lower in the metabolic syndrome group and the statistical relation was significant (p<0.001). The aortic distensibility was found to be associated with waist circumference, fasting plasma glucose, systolic pressure, diastolic blood pressures and pulse pressure. In multiple regression analysis in which aortic distensibility was chosen as an independent variable, systolic blood pressure and fasting plasma glucose levels were found to be related to aortic distensibilty independently.
Conclusion: Patients with metabolic syndrome should be evaluated for aortic stiffness. Thus Thus morbidity and mortality of these patients can be prevented by treatment of risk factors.

Key words: Metabolic syndrome, aortic function, arterial stifness


Ali Emül, Kemal Karaağaç, Zeynel Abidin Yetgin, Hakan Uçar, İbrahim Baran, Ali Aydınlar. The Effects of Metabolic Syndrome on Aortic Distensibility in Patients with Angiographically Normal Coronary Arteries. Sakaryamj. 2013; 3(4): 195-200

Sorumlu Yazar: Kemal Karaağaç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (İngilizce)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale